ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ( เครื่องมือ ) ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ (1) (769 kB)ปวช-1 (683 kB)ปวช-2 (688 kB)ปวช-3 (548 kB)ทวิ-1 (682 kB)ทวิ-2 (688 kB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (92 kB)

ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ (289 kB)เอกสารประกวดราคา (414 kB)คุรุภัณฑ์ (1) (3 MB)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่างประชาพิจารณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (3 MB)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศยกเลิก-รอบ-2 (234 kB)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผู้ชนะ (507 kB)