วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาอ่านเพิ่มเติม

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด จึงขอประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ดังกล่าว โดยส่งข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะได้ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 ตามวันและเวลาราชการอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 5,942,700 บาท จึงขอประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาประชาพิจารณ์ (ร่าง) พร้อมให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมอ่านเพิ่มเติม

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาทอ่านเพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องอ่านเพิ่มเติม