ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าชุดห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางขอ่านเพิ่มเติม..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวอ่านเพิ่มเติม..

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) ปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงอ่านเพิ่มเติม..