ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผู้ชนะ (507 kB)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าชุดห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ (225 kB)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  5,942,700 บาท  (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  จึงขอประกาศ ให้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว (6 MB)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในการนี้ จึงขอประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฎิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.lpc.ac.th หรือ  http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามโทร. 036-420950 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกาศประกวดราคา (653 kB)

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) ปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด จึงขอประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ดังกล่าว โดยส่งข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะได้ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560 ตามวันและเวลาราชการ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 5,942,700 บาท จึงขอประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาประชาพิจารณ์ (ร่าง) พร้อมให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง