เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง