ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แจ้งการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้อง