วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับทีมงานสิ่งประดิษฐ์ โดยผลงาน รถเกี่ยวข้าวพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศ Honor Award ประเภท 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวด”สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานีอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลจากการแต่งกายชุดไทย เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561 โดยได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยงานแต่งชุดไทยใส่สวย และรางวัลชนะเลิศแต่งไทยคู่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561อ่านเพิ่มเติม

นางสาธิตา ทันตเวช วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ทีม LPC ECONO เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3
ประเภทรถประดิษฐ์อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนนอ่านเพิ่มเติม

ความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา ติดกัน ดังนี้ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น) ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการหน่วยงานแต่งชุดไทยใส่สวย ปี 2559 กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และในการนี้ได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2559 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์” วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม