พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2559 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์” วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชอ่านเพิ่มเติม