รางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหนุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา พ.ศ.2559

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2559 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์” วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี