เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการอ่านเพิ่มเติม..