เผยแพร่ผลงานวิจัย กลยุทธ์การบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นายจตุพร หมอโอสถ

หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายพันธมิตรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เผยแพร่ผลงานวิจัยอ่านเพิ่มเติม..

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการอ่านเพิ่มเติม..