รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) และระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น)

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา ติดกัน ดังนี้ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น) ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น