รางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหนุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา พ.ศ.2559

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2559 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์” วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น