รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น