เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี

ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อศึกษาความต้องการของผู้เรียนในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของผู้เรียนต่อ โดยผลการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น