ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี