รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช.3 ในวันอาทิตย์อ่านเพิ่มเติม..