ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนระยะสั้นรุ่น 118

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนระยะสั้นรุ่น 118 ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 20 เมษายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยนักเรียนสามารอ่านเพิ่มเติม..