โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสุรชัย ใหม่คามิ และ นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุอ่านเพิ่มเติม..