โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีวัตถุอ่านเพิ่มเติม..