โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และขอบคุณวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีในการจัดวิทยากรให้ความอ่านเพิ่มเติม..