ประกาศวิทยาสารพัดช่างลพบุรี

เรื่อง รายวิชาเปิดเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 12 พฤษาคม 2566ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อ่านเพิ่มเติม..