ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  ได้มีประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำอ่านเพิ่มเติม..