ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562 ราอ่านเพิ่มเติม..

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการตัดผมนักเรียน(ฟรี) หลักสูตรตัดผมชาย ณ วัดนิคมสามัคคีชัย

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำอ่านเพิ่มเติม..