โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนหวงแหนและสำนึกรักทรัอ่านเพิ่มเติม..