โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลอ่านเพิ่มเติม..