วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบน้ำดื่มให้สอศ.เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ผู้อำนวยการนางสาธิตา ทันตเวช ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใอ่านเพิ่มเติม..

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (RSFC)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ อบต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (RSFC) วันที่ 12-28 ธันวาคม 2558 (เพิ่มเติม&อ่านเพิ่มเติม..