วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานช่างยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ติดต่อสอบถาม โทร. 036-420950

การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอเอกสารหลักฐานปวส.-ปริญญาตรี (291 kB)

การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนีย (241 kB)