ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 และหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

การงดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แพร่ระบาดในหลายประเทศเพื่อให้การดำเนินงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงพิจารณายึดแนวปฏิบัติดังนี้ งดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงานความร่วมมือ 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่งานวางแผน และงานความร่วมมือ 2. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก