กิจกรรมปลูกป่าตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าตามรอยพ่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างจิตสอ่านเพิ่มเติม..