วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานช่างยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ติดต่อสอบถาม โทร. 036-420950

รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) และระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น)

ความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา ติดกัน ดังนี้ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น) ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้