โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลารอ่านเพิ่มเติม..