ประกาศวิทยาสารพัดช่างลพบุรี

เรื่อง รายวิชาเปิดเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 12 พฤษาคม 2566ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง การลงทะเบียนและรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2565 นั้น วิทยาลัยฯ กำหนดการลงทะเบอ่านเพิ่มเติม..