กิจกรรมร่วมอนุรักษ์ ประเพณีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรม ร่วมอนุรักษ์ ประเพณีไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่อ่านเพิ่มเติม..