นิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 119

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ออกนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 วิชาอาหารว่างและอาหารจานเดียว ณ เทศบาลตำบลกกโก และวิชาตัดผมชาย ระดับ 1 ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร