ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561

ตัวแทนครู  และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561