ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาคหกรรม ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบอ่านเพิ่มเติม..