โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการปลูก ดูแลรักษา และการป้องกันทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในการเข้าศึกษาดูงาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 /2560 โดยมีนายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิด

ตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

การประชุมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี