ตรวจความก้าวหน้า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะกรรมการ ตรวจความก้าวหน้าผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 17 ผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี ณ ลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี