วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ – เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวอ่านเพิ่มเติม..