โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดอ่านเพิ่มเติม..