วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อ 1 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อม นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวอ่านเพิ่มเติม..

แจ้งกำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียนที่ 2 และการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับลงทะเบียนเรียนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อ่านเพิ่มเติม..