โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด 2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดอ่านเพิ่มเติม..