วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา English camp ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษนักเรียน นักศึกษา English camp โดยมีนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ เป็นประธอ่านเพิ่มเติม..