โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและลงอ่านเพิ่มเติม..