โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารการจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรชัย ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานดำเนินโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรกฤษ์ จันทร์รอด และนายนัฐพล กล่ำคำ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์221 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี