โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (RSFC)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ อบต.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (RSFC) วันที่ 12-28 ธันวาคม 2558 (เพิ่มเติม&อ่านเพิ่มเติม..