รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนน