ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นายนิติ นาชิต

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี