ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"ASEAN DAY
06 สิงหาคม 2014 | 19:22:39


วีดีทัศน์การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
02 กรกฎาคม 2014 | 15:24:28

วีดีทัศน์การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มารยาทในการขับขี่
28 พฤษภาคม 2014 | 16:23:40

สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มารยาทในการขับขี่

สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(การขับขี่ปลอดภัย)
28 พฤษภาคม 2014 | 13:37:31

สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(การขับขี่ปลอดภัย)

สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(พระราชบัญญัติจราจรทางบก)
28 พฤษภาคม 2014 | 13:29:41

สื่อประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(พระราชบัญญัติจราจรทางบก)

สื่อประกอบการอบรมผู้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
28 พฤษภาคม 2014 | 13:26:25

สื่อประกอบการอบรมผู้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์