ข่าวสารล่าสุด:

ข่าวสาร

พิธีเปิดโครงการจัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ เปิดโครงการ จัดสอนอาชีพระยะสั้นฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง 108 อาชีพ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2 และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่…

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช…

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด จัดทำโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้การบำรุงรักษารถยนต์ และความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ เรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กล่าวเปิดโครงการ โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีพี่ๆจากเรือนจำกลางเข้ามาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 และหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี…

เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…

การงดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แพร่ระบาดในหลายประเทศเพื่อให้การดำเนินงานภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงพิจารณายึดแนวปฏิบัติดังนี้ งดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

รับสมัครหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ หลักสูตร 150 อาทิ การพิมพ์หนังสือภายนอก ภายใน การบันทึก File แปลง…

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2563 รุ่นที่…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับการแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) และระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น)