ข่าวสารล่าสุด:

กิจกรรมของวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีนายวัชริศ รื่นบุญ ประธานการประชุม ในการนี้ นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้นำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ คณะครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น 7 รายวิชา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีพ (Up – Skill) หลักสูตรระยะสั้น 30…

ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีนางสาววันวิสา ละลี รองวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและคณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางเมณิษา สายสุวรรณ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 : นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา เทคนิคการซอยผม (ผมหญิง)

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง วิชา เทคนิคการซอยผม (ผมหญิง) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564…

ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี…

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ปฏิทิน งานวัดผลและประเมินผลประจำปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

แจ้งกำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียนที่ 2 และการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับลงทะเบียนเรียนวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ…

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี…

ขอแสดงความยินดี นายสุรชัย ใหม่คามิ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี…

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) และระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ (เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดอุปกรณืการเรียนประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ(เครื่องมือ) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศการดำเนินการขายพัสดุชำรุด

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีความประสงค์จะกำเนินกาารขายพัสดุชำรุดจำนวน 9 รายการ หากห้างร้านและผู้สนใจจะสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าว ขอดูรายละเอียดได้ที่งานพัสดุวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.