บุคลากร

นางวรรณา เครือแตง
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวปราณี น้อยสกุล
พนักงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายสมนึก พันแสน
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมยศ น้อยดี
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายจันทร์ฉาย ด้วงสน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวน้ำทิพย์ ดัดวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาววราภรณ์ สมงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางศศิรดา แสงนิล
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นางรนตพร พิศรุนพร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวนงนภัส รุจิโภชน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวณัฐนันท์ พันสอน
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปและงานควบคุมภายใน
นางสาววิลาวัณย์ ชัยกาศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวชญานนท์ ปั้นทอง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวบุษดี สมจิตร์
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางสาวปริสา เสือประโคน
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสิริสุรางค์ จันทร์เบ้า
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายสถาพร ไล้อ่วม
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายศราวุธ ชุ่มมี
ยามรักษาการณ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายประยิน องอาจ
ยามรักษาการณ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่