บุคลากร

นายสมนึก พันแสน
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายสมยศ น้อยดี
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายจันทร์ฉาย ด้วงสน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวน้ำทิพย์ ดัดวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาววราภรณ์ สมงาม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางศศิรดา แสงนิล
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางรนตพร พิศรุนพร
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ)
นางสาวนงนภัส รุจิโภชน์
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน
นางสาวณัฐนันท์ พัณณ์พิสิฐ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววิลาวัณย์ ชัยกาศ
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางสาวบุษดี สมจิตร์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางสาวปริสา เสือประโคน
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (ITAX
นางสาวสิริสุรางค์ จันทร์เบ้า
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวกุลณัฐ สสิกุล
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายสถาพร ไล้อ่วม
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายศราวุธ ชุ่มมี
ยามรักษาการณ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายประยิน องอาจ
ยามรักษาการณ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่