ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๔ ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๓๕ จำนวนเงิน ๓๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท


โดยนายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ.๔๖๖ หมายเลขโฉนดที่ ๑๙๘๕๑ เนื้อที่ ๕ ไร่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ครอบครองยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่กค ๐๔๐๗/๑๐๗๔๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๓ และได้รับมอบที่ดินจาก นายกิ่ง ถิ่นจันทร์ เทศมนตรีเมืองลพบุรี จำนวน ๓ ไร่ ราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ห่างจากวิทยาลัย ประมาณ ๒ กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๔ ให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อไว้ก่อสร้างบ้านพักครู – อาจารย์ และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรีในระยะเริ่มต้น

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศพัฒนาปรับปรุง และยกฐานะประเภทโรงเรียนสารพัดช่างและการอาชีพ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ เวลา๐๙.๒๙ น.โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีนางสาธิตา ทันตเวช เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี