นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

รออัพเดทข้อมูล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุรชัย ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา