ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นายสุรชัย ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ
ครูชำนาญการ คศ.2
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาช่างยนต์)
นายสุรเดช เติมเจิม
ครูชำนาญการ คศ.2
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาครูที่ปรึกษา อวท.
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)